Regulamin

REGULAMIN

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.LATAKITA.PL

§1. Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy [dalej „Sklep”] prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem strony internetowej o adresie www.latakita.pl. Sprzedaż prowadzona jest na podstawie niniejszego regulaminu [dalej „Regulamin”] z uwzględnieniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 2. Właścicielem Sklepu jest Sławomir Dybkowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Wiejska Kuchnia Sławomir Dybkowski z siedzibą w 04-495 Warszawa, ul. Działyńczyków 24, NIP: 952  001 11 09, telefon: +48 506 015 062, adres email: wiejskakuchnia@gmail.com
 3. Ceny podane w Sklepie wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto. Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy.

§2. Zamówienia

 1. Zamówienia w Sklepie można składać w następujący sposób:
  1. poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu,
  2. emailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu,
  3. przez wiadomość wysłaną na fanpage’u w portalu Facebook.
 2. Zamówienia mogą być składane 24h na dobę 7 dni w tygodniu.
 3. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.
 4. Składając zamówienie Klient wskazuje:
  1. swoje dane osobowe w zakresie niezbędnym dla realizacji zamówienia,
  2. zamawiany towar,
  3. adres, na jaki ma być dostarczony zamawiany towar,
  4. sposób dostawy,
  5. sposób płatności.
 5. Zawarcie umowy z Klientem następuje z chwilą przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego, o czym informuje on Klienta w terminie do 48 godzin od złożenia zamówienia drogą mailową.
 6. W przypadku przedpłaty zamówienie zostaje przyjęte do realizacji po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia o zapłacie.
 7. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu umowy sprzedaży w terminie 7 dni roboczych od dnia jej zawarcia, chyba że umowa sprzedaży stanowi inaczej. Brak wpłaty klienta w stosownym terminie oznacza anulowanie zamówienia.
 8. Złożenie zamówienia i jego potwierdzenie przez Klienta w sposób wskazany w ust. 4 stanowi prawnie wiążącą umowę sprzedaży zawieraną pomiędzy Sklepem a Klientem.

§3. Płatności

 1. Klient ma do wyboru formy płatności:
  1. Przelew – wówczas Sklep wysyła zakupiony produkt na adres wskazany przez Klienta po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym,
  2. Karty płatnicze:
   * Visa
   * Visa Electron
   * MasterCard
   * MasterCard Electronic
   * Maestro"
  3. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest
   Blue Media S.A.
  4. Gotówką przy odbiorze.
 2. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy.

 §4. Wysyłka towaru

     1. Zamówione towary przygotowane są w Sklepie do odbioru przez firmę kurierską w ciągu 24-48

     2. Dostarczane są przez firmę kurierską zgodnie ze standardami firmy kurierskiej najczęściej w ciągu 24 - 48 godzin,

     3. Odbiór osobisty przygotowany w dogodnym czasie wcześniej uzgodnionym z Klientem.

§5. Zwroty i Reklamacje

 1. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien skontaktować się z obsługą Sklepu poprzez wysłanie wiadomości email na adres email wiejskakuchnia@gmail.com wraz z opisem reklamowanego towaru i jego niezgodności z umową.
 2. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w najszybszym możliwym terminie lecz nie później niż w terminie 14 dni od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności.
 3. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.

§6. Prawo odstąpienia od umowy

  1. Klient ma prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od odbioru towaru o ile towar nie nosi śladów użycia.
  2. Klient zwraca towar do Sklepu w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
  3. W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania przesyłki, Sklep sprawdzi stan przekazanego produktu.
  4. W terminie 7 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu Sklep zwraca Klientowi zapłaconą kwotę. Zwrot środków dokonany zostanie przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Klienta.
  5. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje klientowi w przypadku, gdy przedmiotem umowy sprzedaży są rzeczy nieprefabrykowane, wyprodukowane według specyfikacji konsumenta lub służące zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

§7. Warunki gwarancji
1. Okres gwarancji rozpoczyna się w dniu zakupu produktu i wynosi 3 miesiące.

2. Gwarancja jest ważna na terytorium Polski.

3. Gwarancja obejmuje wady produkcyjne produktu.

4. Gwarancja nie obejmuje wszelkich innych roszczeń niż te wymienione w punkcie 3. – a w szczególności: wad produktu powstałych na skutek niewłaściwego użytkowania lub użycia niezgodnego z przeznaczeniem, niewłaściwego przechowywania (ogień, wilgoć, zgniecenia, rozerwania, rozcięcia, pogryzienie itp.).

5. Gwarancja jest ważna jedynie z dowodem zakupu produktu, posiadającym czytelną datę zakupu i oznakowanie sprzedawcy.

6. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową i ustawą o prawach konsumenta.

7. Gwarancja nie obejmuje roszczeń z tytułu dochodzenia pokrycia strat lub utraconych zysków w wyniku powstałej wady, nawet objętej gwarancją.

8. Dystrybutor nie ponosi żadnej odpowiedzialności za przydatność produktu do konkretnych celów oraz za następstwa ich wyboru i użytkowania.

9. Gwarancja zostaje przerwana w przypadku stwierdzenia wcześniejszej wady wymienionej w punkcie 4. lub / i napraw dokonanych w nieautoryzowanym punkcie serwisowym.

10. Odpowiedzialność i koszty za wysyłkę do dystrybutora bądź siedziby firmy LATA KITA ponosi Klient.

11. Po weryfikacji wady w siedzibie LATA KITA produkt zostanie naprawiony bądź wymieniony na nowy; w przypadku niedostępności takiego samego produktu zostanie on wymieniony na podobny bądź Klientowi zostaną zwrócone pieniądze.

§8. Ochrona prywatności

 1. Administratorem danych osobowych Klienta jest Wiejska Kuchnia Sławomir Dybkowski z siedzibą w 04-495 Warszawa, ul. Działyńczyków 24.
  1. Dane osobowe podane przez Klienta na stronie www.latakita.pl są przetwarzane w celach realizacji umowy sprzedaży oraz za odrębną zgodą mogą być przetwarzane w celach marketingowo – promocyjnych, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926 z późn. zm.)
  2. Dane osobowe Klienta przetwarzane będą w zakresie wskazanym w formularzu zamówienia.
  3. Podanie danych osobowych przez Klienta ma charakter dobrowolny aczkolwiek niezbędny dla realizacji umowy sprzedaży.
  4. Klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania, sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz żądania ich usunięcia.
  5. Klient może otrzymywać drogą elektroniczną, w szczególności na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, materiały o charakterze marketingowym lub promocyjnym, jeżeli wyrazi na to zgodę.
  6. Klient może w każdym czasie odwołać zgodę na otrzymywanie materiałów marketingowych lub promocyjnych wysyłanych drogą elektroniczną poprzez wysłanie informacji o odwołaniu na następujący adres email: wiejskakuchnia@gmail.com

§9. Własność intelektualna

  1. Wszelkie nazwy towarów oferowanych do sprzedaży przez Sklep, ich opisy lub zdjęcia, są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być prawnie chronione lub zastrzeżone.

§10. Wejście w życie i zmiany Regulaminu

  1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.
  2. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony.
  3. Zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie Sklepu.
  4. Informacja o zmianach w regulaminie zostanie przesłana Klientowi na adres e-mail wskazany w zamówieniu. W terminie 14 dni od daty otrzymania wiadomości o zmianie Regulaminu Klient może złożyć oświadczenie o wypowiedzeniu umowy.
  5. W przypadku nie dokonania wypowiedzenia umowy w terminie wskazany powyżej Klient jest związany postanowieniami zmienionego Regulaminu.

§11.RODO

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych pozyskanych od Państwa przez sklep internetowy

Administratorem danych osobowych jest Sławomir Dybkowski

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej jako „RODO” oraz obowiązującymi przepisami prawnymi a w szczególności z ustawią z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, a także ustawą z dnia 16 lipca 2004 r Prawo telekomunikacyjne.

SKLEP INTERNETOWY

Dane osobowe w sklepie internetowym przetwarzane są w celu realizacji i wykonania zawartych umów sprzedaży, w szczególności operacyjnej realizacji zamówień, wysyłki lub dostarczenia zamówionych produktów, realizacji obowiązków wynikających z rękojmi i udzielonych gwarancji, dochodzenia należności oraz wykonywania innych uprawnień i obowiązków umownych i wynikających z obowiązujących ustaw, zgodnie z warunkami określonymi w regulaminie sklepu internetowego. 

Będziemy przetwarzać następujące dane osobowe Państwa dane kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, adres, adres e-mail i numer telefonu, informacje na temat płatności, informacje na temat zamówień.

FORMULARZ KONTAKTOWY

Dane osobowe zbierane w trakcie korespondencji za pomocą formularza kontaktowego wykorzystywane są wyłącznie w celu odpowiedzi na zadane pytania.

NEWSLETTER

Użytkownik może wyrazić zgodę na przesyłanie mu przez sklep informacji handlowych, w tym materiałów promocyjnych, informacyjnych i biuletynów za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, na podany przez niego adres e-mail.. Zgoda na otrzymywanie informacji handlowej może być w każdym czasie cofnięta poprzez klikniecie rezygnuję w stopce wiadomości e-mail lub na stronie internetowej.

KONKURSY, PROGRAMY LOJALNOŚCIOWE

Użytkownik może uczestniczyć w konkursach, programach lojalnościowych na zasadach określonych w odrębnych regulaminach. 

BEZPIECZEŃSTWO

Dokładamy wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć Państwa dane i ochronić je przed działaniami osób trzecich. Stosujemy wszelkie niezbędne zabezpieczenia serwerów, połączeń w celu ochrony Państwa danych. 
Podjęte przez nas działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli sami nie zachowają Państwo zasad bezpieczeństwa. W szczególności muszą Państwo zachować w poufności login i hasło i nie udostępniać ich osobom trzecim. 

KATEGORIE ODBIORCÓW PAŃSTWA DANYCH

Państwa dane możemy przekazać podmiotom przetwarzającym w naszym imieniu Państwa dane mogą to być dostawcy usług technicznych i organizacyjnych, którzy wspierają proces realizacji zakupu w tym m.in. operatorzy płatności elektronicznych, podmiot świadczący usługi księgowe, podmioty obsługującym nasze systemy teleinformatyczne, kurierzy, Poczta Polska itd.


JAKIE PRZYSŁUGUJĄ PAŃSTWU PRAWA?
Prawo dostępu do danych oraz prawo do kopii:  
W każdej chwili mają Państwo prawo zażądać informacji o tym, które dane osobowe przechowujemy oraz otrzymania kopii tych danych. Aby to zrobić, prosimy o kontakt z nami.

Prawo do przenoszenia: 
Gdy przetwarzamy Państwa dane osobowe w sposób zautomatyzowany, na podstawie zgody lub zawartej umowy, maja Państwo prawo otrzymać kopię swoich danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytania formacie. Kopia ta może zostać przesłana do Państwa lub do innego podmiotu. Dotyczy to wyłącznie danych osobowych, które zostały nam przekazane.

Prawo do poprawiania danych: 
Mają Państwo prawo zażądać poprawienia swoich danych osobowych, jeśli są one niepoprawne, a także do uzupełnienia niekompletnych danych.  Jeśli mają Państwo konto w sklepie, można edytować swoje dane osobowe.

Prawo do usunięcia danych: 
Maja Państwo prawo w każdej chwili usunąć jakiekolwiek dane przetwarzane przez nas, z wyjątkiem następujących sytuacji: kiedy jest niezakończone postępowanie z Działem Obsługi Klienta, zamówienie ma nieuregulowana płatność. Zachowamy również Państwa dane osobowe dotyczące transakcji w celach księgowych.

Prawo wniesienia sprzeciwu:

Mają państwo prawo wniesienia sprzeciwu gdy zaistnieją przyczyny związane z Państwa szczególną sytuacją, a przetwarzanie danych oparte jest na podstawie niezbędności do celów wynikających z naszych, tzw. prawnie uzasadnionych interesów lub w dowolnym momencie wobec przetwarzania Państwa danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, przy czym po wniesieniu tego sprzeciwu nie będzie nam już wolno przetwarzać Państwa danych do takich celów.


Prawo do ograniczenia: 
Maja prawo zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie danych osobowych np. jeśli zgłoszą Państwo, że dane osobowe są niepoprawne, wtedy ograniczymy przetwarzanie danych do momentu zweryfikowania ich poprawności.

Prawo zgłoszenia skargi w organie nadzorczym:  
Jeśli uważają Państwo, że przetwarzamy dane osobowe w niewłaściwy sposób, maja Państwo prawo zgłosić skargę w organie nadzorczym (Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

JAK MOŻESZ KORZYSTAĆ ZE SWOICH PRAW?
Aby się z nimi skontaktować w powyższych kwestiach, napisz na adres wiejskakuchnia@gmail.com

Wyżej wymienione prawa mogą Państwo realizować w każdym czasie, występując z odpowiednim żądaniem droga elektroniczną, listową, telefoniczną.

Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności kodeksu cywilnego oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie kodeksu cywilnego

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl